امتحان فیزیک 1 میان ترم

امتحان میان ترم فیزیک 1 مکانیک شنبه است. یعنی فکر کنم با اوضاعی که تو کلاس بود قیافه ها شنبه دیدنی باشه و از همه دیدنی تر قیافه ی من! نیشخند

فعلا که عزممان را جزم کرده و بی وقفه در حال زیر و رو کردن سوالات هستیم!! خنده

نگرانیم اینه که با نحوه ی سوالات آشنایی ندارم. منم زرنگ کمی صورت سوال عوض شه گیج میجی می زنم خراب میکنم!! نیشخند

دیگه منتظرم شنبه بشه ببینم چه اتفاقی میفته و چی طرح میکنه استاد!

/ 0 نظر / 45 بازدید